Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9

( Cập nhật lúc: 09/09/2020  )

      Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật và có hiệu lực thi hành trong năm 2021, gồm: Luật Giám định tư pháp sửa đổi; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi; Luật Đầu tư; Luật Xây dựng sửa đổi; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi.

      Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật theo Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh. Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 491/KH-UBND về triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua kỳ họp thứ 9. Theo đó, kế hoạch đã đề ra 6 nội dung để triển khai thi hành, gồm: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các nội dung được giao trong Luật; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành có liên quan đến các Luật, văn bản quy định chi tiết và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ và sát thực tiễn thi hành tại địa phương; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao làm nhiệm vụ thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sơ kết, tổng kết việc triển khai thi hành các Luật và văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện trong quá trình tổ chức thi hành trên thực tiễn

      Để tổ chức thực hiện kế hoạch đồng bộ, kịp thời, UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch kịp thời triển khai thi hành tại địa phương, đơn vị bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại kế hoạch này cùng với Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Ngoài các nội dung triển khai thi hành luật được nêu tại kế hoạch, các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao trong luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, trong trường hợp cần thiết chủ động ban hành kế hoạch hoặc ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./.

      Tải về:

      1. Luật Giám định tư pháp sửa đổi

        2. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

      3. Luật Thanh niên;

      4. Luật Doanh nghiệp;

      5. Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi;

      6. Luật Đầu tư;

      7. Luật Xây dựng sửa đổi;

      8. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi;

      9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

      10. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi

 

 

Tác giả:  Hà Nhung
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang