Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 05/3/2021

( Cập nhật lúc: 12/03/2021  )

      Ngày 05 tháng 3 năm 2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 19 đã thông qua Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ nguồn ngân sách nhà nước.

      Cụ thể, Nghị quyết quy định nội dung chi cho công tác bầu cử bao gồm: chi xây dựng các văn bản hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; các báo cáo, văn bản liên quan đến công tác bầu cử; chi tổ chức hội nghị; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử; chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; chi phí hành chính cho công tác bầu cử; chi hỗ trợ tổ bầu cử và các nội dung chi khác.

      Nghị quyết quy định cụ thể mức chi đối với các nội dung trên cho cả ba cấp hành chính ở địa phương. Đồng thời, nghị quyết còn quy định về thời gian được hưởng hỗ trợ cước điện thoại di động, thời gian bồi dưỡng các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp phục vụ công tác bầu cử.

      Trường hợp ngân sách cấp trên hỗ trợ chưa đủ kinh phí tổ chức bầu cử, UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ công tác và khả năng ngân sách, báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách cấp huyện, cấp xã để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương quản lý.

      Các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí phục vụ công tác bầu cử có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả; tuân thủ chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành; tiếp tục sử dụng các phương tiện, thiết bị đã được trang bị để phục vụ bầu cử trong trường hợp còn sử dụng được; đồng thời, huy động các phương tiện đã được trang bị phục vụ công tác để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

      Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

     Chi tiết văn bản: đính kèm./.

Tác giả:  Thanh Hằng
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang