Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2024

( Cập nhật lúc: 29/05/2023  )
Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2024

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 giai đoạn 2023-2024

 
   

 

 

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18/6/2012 và văn bản số 136/QPCTHTL ngày 12/8/2022 của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá về việc xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 tại các tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Bắc Kạn.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Tiếp tục nâng cao năng lực về phòng, chống tác hại thuốc lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về phòng, chống tác hại thuốc lá, chuyển đổi ngành nghề cho người trồng cây thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng chứng phục vụ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 2. Tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, Đài truyền thanh các cấp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang/Cổng Thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới trong môi trường giáo dục gây ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế, xã hội...

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho học sinh tại các trường THCS, THTP, trường nghề, trường cao đẳng; truyền thông trực tiếp cho đoàn thanh niên, người dân; tổ chức các cuộc giao lưu truyền thông tại các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện của cơ quan, đơn vị, cộng đồng.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5: Tổ chức diễu hành cổ động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang/Cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn; treo băng rôn khẩu hiệu, chạy tít chữ điện tử về thông điệp phòng chống tác hại của thuốc lá tại cổng các các cơ quan, đơn vị, địa phương...

- Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông tờ rơi, áp phích, pa nô, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Xây dựng, duy trì môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, nhất là tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, y tế, cơ quan công sở trên địa bàn.

- Tiếp tục duy trì các đơn vị, nhà hàng không khói thuốc trên địa bàn và nhân rộng thêm các cơ quan hành chính, cơ sở giáo dục, y tế, nhà máy, cơ sở kinh doanh, trên các phương tiện giao thông...

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm theo quy định.

- Duy trì hoạt động hiệu quả các phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá và tiếp tục thành lập thêm các phòng tư vấn cai nghiện tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện.

4. Tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; tập huấn cho người dân vùng trồng cây thuốc lá

- Tập huấn cho cán bộ y tế thôn, bản về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ tham gia hoạt động về phòng, chống tác hại thuốc lá của các cơ quan, đơn vị; tập huấn kỹ năng truyền thông cho các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn về phòng, chống tác hại thuốc lá. Tập huấn cho cán bộ công an các xã, phường, thị trấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tập huấn cho giáo viên các trường để giảng dạy về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các buổi ngoại khóa.

- Tập huấn cho người nông dân trồng cây thuốc lá về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và chuyển đổi cây trồng thuốc lá.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn

- Tổ chức đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cá nhân kinh doanh thuốc lá...

- Các ngành, địa phương chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá của ngành, địa phương theo quy định.

6. Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành và thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh

Năm 2024, tiến hành cuộc điều tra đánh giá các nội dung: Tình hình triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; phân tích các thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Luật phòng, chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh; đánh giá tác động của việc triển khai Luật phòng, chống thuốc lá trong việc giảm thiểu tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành.

7. Công tác giám sát hỗ trợ, đánh giá và thống kê báo cáo

- Thường xuyên tổ chức giám sát hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch... thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hàng năm báo cáo công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tác hại cua thuốc lá tỉnh) trước ngày 25/12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1. Sử dụng nguồn kinh phí hoạt động do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế trong các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, sản xuất tài liệu truyền thông, giám sát hỗ trợ.
  2. Sử dụng nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá hàng năm đạt hiệu quả.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại hành vi hút thuốc lá...

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông trực tiếp, giao lưu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cuộc điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng tiếp các phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế.

- Sản xuất và cung cấp tài liệu truyền thông, pa nô, tờ rơi...về phòng, chống tác hại của thuốc lá, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá gửi Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Trực tiếp giám sát, hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện hợp đồng trách nhiệm với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế); sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị, địa phương đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ dân phố.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm văn hóa, du lịch...

- Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Truyền thông cho các tầng lớp Nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, chiếu phim lưu động.

- Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó thực hiện nghiêm quy định về “Địa điểm cấm hút thuốc lá” cấmNgười chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá”; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá điếu thông thường và các sản phẩm thuốc lá mới trong nhà trường.

- Lồng ghép nội dung về phòng, chống tác  hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh tại các trường THCS, THTP, Trường Cao đẳng Bắc Kạn; phối hợp truyền thông trực tiếp cho đoàn thanh niên, người dân, tổ chức các cuộc giao lưu truyền thông tại các xã, phường, thôn bản, tổ dân phố; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện của cơ quan, đơn vị, cộng đồng.

- Chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá, thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác  hại của thuốc lá, 100% các trường thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

- Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho giáo viên, học sinh, sinh viên.

4. Sở Thông tin Truyền thông

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới, lợi ích của sức khỏe đối với việc bỏ thuốc lá. Kịp thời chỉ đạo ngăn chặn, xử lý việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm.

- Phối hợp với Sở Y tế đưa tin bài về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá và tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá.

5. Sở Công Thương

Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Phối hợp với cơ quan thường trực phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh tổ chức các hoạt động liên quan về phòng, chống tác hại của thuốc.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, lồng ghép với các nhiệm vụ chi thường xuyên trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị để thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận tải hành khách, bến xe theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát đảm bảo trên 95% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện vận chuyển hành khách. Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, cuộc điều tra, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành Công an, Quân đội; ban hành quy định cán bộ công an, quân đội không hút thuốc khi làm nhiệm vụ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại thuốc lá theo lĩnh vực phân công phụ trách.

- Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông, tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

-  Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành, huyện, thành phố; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ chức và toàn xã hội không sử dụng thuốc lá, nhất là đối với thế hệ trẻ tích cực tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm; xây dựng môi trường không khói thuốc; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các Nghị định, Thông tư liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá cho các đơn vị, nhà hàng, khách sạn…

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá (truyền thông, tập huấn, kiểm tra, giám sát...).

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác  hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang