Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn triển khai Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ

( Cập nhật lúc: 17/03/2020  )

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch 404/KH-UBND ngày 11/7/2019 về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 16/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1276/UBND-NCPC về việc hướng dẫn triển khai Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, để việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thống nhất, có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện một số công việc sau:

Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải tiếp tục được duy trì, củng cố; bố trí kinh phí theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị không tiếp tục duy trì thì tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020; bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020.

Đối với các cơ quan, đơn vị như: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh có nhu cầu tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, thì bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản.

Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã không tiếp tục duy trì, thì UBND các huyện, thành phố chỉ đạo sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện - Văn hóa hoặc Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã và bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31/12/2020./.

Tác giả:  Đinh Điển
Nguồn: 
Sign In