Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/02/2021  )

Ngày 18/02/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ về Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Mục đích cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở tỉnh Bắc Kạn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…); bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo.

Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc Điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong Phương án điều tra; bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Điều tra phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In