Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên quý II năm 2020

( Cập nhật lúc: 31/03/2020  )

THÔNG BÁO

Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên quý II năm 2020


Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Sở Tư pháp thông báo việc xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề quý II năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), cụ thể như sau:

I. Danh sách CCVCNLĐ đến thời hạn nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề trong quý II/2020

1. Ông Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở; mã ngạch: 01.002; thời hạn nâng bậc lương từ ngày 01/4/2020, từ bậc 2, hệ số lương 4,74 lên bậc 3, hệ số lương 5,08.

2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chuyên viên, Văn phòng Sở, mã ngạch: 01.003; thời hạn nâng bậc lương từ ngày 01/4/2020, từ bậc 3, hệ số lương 3,00 lên bậc 4, hệ số lương 3,33.

3. Ông Đồng Ích Khoa - Nhân viên Bảo vệ, Văn phòng Sở, mã ngạch 01.011; thời hạn nâng bậc lương từ ngày 01/5/2020, từ bậc 2, hệ số lương 1,68 lên bậc 3, hệ số lương 1,86.

4. Bà Nông Thị Thanh Thủy - Nhân viên, Văn phòng Sở; mã ngạch 01.009; thời hạn nâng bậc lương từ ngày 01/4/2020, từ bậc 2, hệ số lương 1,53 lên bậc 3, hệ số lương 1,71.

5. Bà Lại Thị Minh Hoa - Viên chức, phòng Nghiệp vụ - Hành chính, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, mã ngạch: 01.004; thời hạn nâng bậc lương từ ngày 01/5/2017, từ bậc 4, hệ số lương 3,03 lên bậc 5, hệ số lương 3,34.

II. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian

Các phòng, đơn vị thuộc Sở có CCVCNLĐ đến thời hạn nâng bậc lương thường xuyên tổ chức họp, xét, đề nghị nâng bậc lương cho CCVCNLĐ và gửi hồ sơ về Văn phòng Sở.

Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 20/4/2020.

2. Hồ sơ nộp về Văn phòng Sở được sắp xếp theo thứ tự, gồm:

a) Công văn đề nghị nâng lương của Phòng, đơn vị;

b) Biên bản họp của phòng, đơn vị (biểu mẫu: BM-STP-10.03);

c) Bản kiểm điểm công tác trong quá trình giữ bậc lương (biểu mẫu: BM-STP-10.02);

d) Quyết định nâng lương gần nhất.

(Các phòng, đơn vị tải biểu mẫu tại Cổng thông tin điện tử của Sở: http://sotuphap.backan.gov.vn/, mục thông tin chỉ đạo, điều hành)

Với những nội dung trên, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In