Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021

( Cập nhật lúc: 27/09/2021  )

      Ngày 23/9/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 351/KH-STP về kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021.

      Việc ban hành kế hoạch nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời chỉ đạo, có biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; trang bị kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở; việc kiểm tra, nắm tình hình và tổ chức bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Theo đó, kế hoạch gồm 2 nội dung:

      Thứ nhất, về kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung các nội dung: Việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở; kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải; thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở; báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; những thuận lợi, những mô hình, cách làm hiệu quả được áp dụng; những khó khăn, vướng mắc hạn chế cần khắc phục, tháo gỡ và đề xuất, kiến nghị (nếu có); việc triển khai thực hiện các nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; việc bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

      Thứ hai, về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, gồm: Một số vấn đề chung về công tác hoà giải ở cơ sở; bồi dưỡng, cung cấp thông tin pháp lý có liên quan đến phạm vi hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hoà giải ở cơ sở đối với lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự; trao đổi, thảo luận các tình huống pháp lý cụ thể và biện pháp hòa giải....Theo đó, mở 03 lớp tập huấn tại huyện Ngân Sơn (2 lớp tập huấn) và huyện Ba Bể (01 lớp tập huấn), với trên 140 đại biểu là công chức tư pháp – hộ tịch và đại diện các tổ hòa giải ở cơ sở.

      Kế hoạch cũng đã giao trách nhiệm cho Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và các đơn vị khác có liên quan tham mưu thực hiện đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn thuộc địa bàn phối hợp Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại kế hoạch; quan tâm bố trí hội trường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 – 2022(03/08/2021)

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư(28/07/2021)

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(18/06/2021)

Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021(12/04/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường(24/03/2021)

Sở Tư pháp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(23/03/2021)

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp(22/03/2021)

Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(16/03/2021)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh(04/03/2021)

Hướng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021(01/03/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang