Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên và 100% các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở

( Cập nhật lúc: 16/03/2022  )

     Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên và 100% các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; gắn công tác hòa giải với việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; khuyến khích hòa giải viên tự nâng cao năng lực, kỹ năng hòa giải thông qua việc tự nghiên cứu tài liệu do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã cung cấp. Ngày 16/3/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-STP về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 7 nhiệm vụ cụ thể:

    Thứ nhất, rà soát, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên hoà giải cấp tỉnh, cấp huyện; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện. Đến hết tháng 4 năm 2022 phải thực hiện xong nhiệm vụ rà soát, kiện toàn; tổ chức tập huấn theo thời gian tại Kế hoạch.

     Thứ hai, thực hiện chỉ đạo điểm tổ hòa giải. Theo đó, trong tháng 4 năm 2022 phải lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm 06 đơn vị cấp xã thuộc huyện Ba Bể và thành phố Bắc Kạn (mỗi đơn vị cấp huyện chọn 03 đơn vị cấp xã). Trên cơ sở chỉ đạo điểm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên; công chức tư pháp - hộ tịch được giao tham mưu quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở.

    Thứ ba, rà soát, xây dựng, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đảm bảo số lượng, hoạt động hiệu quả, hoàn thành trước tháng 7/2022; chú trọng các thôn, tổ dân phố sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, kỳ họp thứ sáu về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2021.

    Thứ tư, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; nghiệp vụ về quản lý Nhà nước cho đội ngũ công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở.

    Thứ năm, xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và cấp phát cho các đối tượng bằng hình thức phù hợp.

    Thứ sáu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Theo đó, đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; Hỏi đáp pháp luật, tình huống pháp lý cụ thể về các lĩnh vực thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Bắc Kạn; Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn; các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở…

    Thứ bảy, tổng kết thực  hiện  Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

     Để tổ chức thực hiện toàn diện 7 nhiệm vụ đề ra, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ quản lý Nhà nước, Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch này, tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, bảo đảm nguồn lực về kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hòa giải và tổ chức thực hiện; Lựa chọn và chỉ đạo điểm đơn vị cấp xã thuộc địa bàn về công tác hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định, phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 80% trở lên; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện Quyết định số  25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

     Đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện Kế hoạch này theo phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện, cấp xã trong việc phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp rà soát, kiện toàn, thành lập tổ hòa giải ở cơ sở và nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên./.

Tác giả:  Hoàng Ngọc Hoa - Phòng PB&TDTHPL
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/10/2021)

Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021(27/09/2021)

Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 – 2022(03/08/2021)

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư(28/07/2021)

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(18/06/2021)

Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021(12/04/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường(24/03/2021)

Sở Tư pháp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(23/03/2021)

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp(22/03/2021)

Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(16/03/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang