Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 17/02/2020  )

     Nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác của ngành gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đặt ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, ngày 14/02/2020 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-STP về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020.

     Theo Kế hoạch, trong năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với 05 lĩnh vực, cụ thể:

     Trong công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), tập trung nâng cao chất lượng tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL, thẩm định dự thảo văn bản QPPL và chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL, góp phần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản QPPL tại địa phương.

     Trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

     Đối với công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, tiến hành triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

     Đối với công tác cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó chú trọng vào việc sử dụng chữ ký số, các phần mềm dùng chung cũng như nâng cao mức độ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin mạng.

     Cùng với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra, Kế hoạch cũng đã phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng phòng, đơn vị với nhiều giải pháp được kết hợp thực hiện như ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng Chương trình cụ thể để triển khai; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn; đẩy mạnh công tác kiểm tra…và ấn định cụ thể thời gian thực hiện từng nội dung công việc.

     Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2019, với tinh thần và sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác tư pháp nói chung và nhiệm vụ trọng tâm công tác nói riêng trong năm 2020.

     Nội dung toàn văn Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 xem tại đây

Tác giả:  Đức Minh
Nguồn: 
Sign In