Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 16/03/2021  )

Ngày 11/3/2021,  Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-STP để triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, với các nội dung cụ thể là:

1. Giao Thanh tra Sở tham mưu tổ chức thực hiện:

- Lập danh sách, hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai xong trước ngày 16/3/2021.

- Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập xong trước ngày 20/3/2021.

- Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý, xong trước ngày 31/3/2021.

- Thực hiện kiểm soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao bộ hồ sơ, tài liệu kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 13

0/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, cho Thanh tra tỉnh trước ngày 20/4/2021.

2. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phối hợp Thanh tra Sở triển khai, thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng thời gian.

Tác giả:  Nguyễn Đức Thiêm
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang