Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021

Xem tiếp


Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1611/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Xem tiếp


Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Ngày 11/3/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-STP để triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đên nay, Sở Tư pháp đã thực hiện công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu bằng hình thức niêm yết tại trụ sở của cơ quan

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 04/3/2021 kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với Phòng Công chứng số 2, trực thuộc Sở Tư pháp và tổ chức công bố Quyết định tại trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 2.

Xem tiếp


Ngày 01/3/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2021

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In