Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên và 100% các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; gắn công tác hòa giải với việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; khuyến khích hòa giải viên tự nâng cao năng lực, kỹ năng hòa giải thông qua việc tự nghiên cứu tài liệu do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã cung cấp

Xem tiếp


Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 03 chương, 14 quy định việc quản lý, cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem tiếp


Ngày 23/9/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 351/KH-STP về kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021.

Xem tiếp


Ngày 03/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 – 2022

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xem tiếp


Ngày 14/6/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 331/KH-HĐPH kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Xem tiếp


Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021

Xem tiếp


Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1611/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Xem tiếp


Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Ngày 11/3/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-STP để triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đên nay, Sở Tư pháp đã thực hiện công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu bằng hình thức niêm yết tại trụ sở của cơ quan

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 04/3/2021 kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với Phòng Công chứng số 2, trực thuộc Sở Tư pháp và tổ chức công bố Quyết định tại trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 2.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang