Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Bắc Kạn: Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

( Cập nhật lúc: 31/12/2020  )

      Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng công tác văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, giải pháp về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn; kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp để xử lý hoặc kiến nghị xử lý; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

      Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 781/KH-UBND về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2021. Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm năm 2021 tại cơ quan, đơn vị. Giao Sở Tư pháp là đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh: Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý những văn bản do UBND tỉnh ban hành có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật; kịp thời tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Nông Trang
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan(27/11/2020)

Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2020(10/10/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn(10/09/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9(20/08/2020)

Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ(11/08/2020)

Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19(31/07/2020)

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020(20/07/2020)

UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỒI, CUNG CẤP VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN(18/05/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(15/05/2020)

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19(28/04/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang