Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua năm 2021

( Cập nhật lúc: 18/02/2021  )

 

Nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2021, ngày 02/02/2021, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, với chủ đề: “Ngành Tư pháp Bắc Kạn đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, đáp ứng các yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Theo đó, phong trào thi đua Ngành Tư pháp Bắc Kạn đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

1.1. Phổ biến, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể tập thể, cá nhân trong toàn ngành; đặc biệt là quán triệt quan điểm đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn; Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn; phổ biến, quán triệt tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các văn bản có liên quan.

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị trong toàn ngành và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

 

 

 

Đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

1.2. Tập trung phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

1.3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, tìm hiểu, áp dụng pháp luật của tổ chức, cá nhân và công tác quản lý hệ thống pháp luật của cơ quan nhà nước.

 

1.4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “ Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra văn bản QPPL; tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 

1.5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”, phấn đấu tăng tỷ lệ hòa giải thành trên toàn tỉnh.

 

1.6. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu về công chứng. Tiếp tục thực hiện tốt việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn, Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL và năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL trên địa bàn tỉnh.

 

1.7. Đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất; thực hiện đánh giá, bình xét, khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng.

 

1.8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp và Tư pháp cấp huyện, xã.

 

1.9. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua; gắn việc kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng với sơ kết, tổng kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao để đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế và rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt cho việc tổ chức các phong trào thi đua tiếp theo.

 

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị năm 2021.

 

Thời gian phát động các phong trào thi đua được chia thành 02 đợt; đợt 01 được phát động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021; đợt 2 được phát động từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021.

 

Ngoài ra, nội dung phát động thi đua yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong ngành phải tiếp tục chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm khởi sắc hơn các hoạt động Tư pháp trong năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, tạo tiền đề và động lực để triển khai tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

 

                                                                                          

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 
Sign In