Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025

( Cập nhật lúc: 22/06/2021  )

     Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, ngày 14/6/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025. 

     Mục đích của việc thực hiện phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

     Theo đó, nội dung của Kế hoạch gồm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đốivới xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức thực hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức xét, đánh giá; sơ, tổng kết mô hình điển hình.

     Căn cứ vào Kế hoạch này, các phòng, đơn vị có trách nhiệm triển khai quán triệt đến công chức, viên chức và nghiêm túc tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 20/10 hằng năm; Văn Phòng Sở tham mưu tổ chức xét, lựa chọn các mô hình điển hình, tiêu biểulồng ghép trong dịp sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước của Sở Tư pháp; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luậtchủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tác giả:  Đinh Điển
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang