Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 24/03/2021  )

       Thực hiện các quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Điều 19 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

       Đồng thời nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Ngày 23/3/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-STP về kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện Pác Nặm.

      Theo Kế hoạch, dự kiến trong Quý II - Quý III năm 2021, Sở Tư pháp sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp công tác bồi thường Nhà nước tại UBND huyện Pác Nặm./.

Tác giả:  Vi Thị Ngọc Ánh
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang