Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2021

( Cập nhật lúc: 04/03/2021  )

     Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2021. Ngày 19/02/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-STP để triển khai, thực hiện với các nội dung cụ thể là:

     Triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người; Xác định công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, quản lý thống nhất của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể; Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người; Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh.

     Để thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đề ra, Sở Tư pháp đã yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai, thực hiện và quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung kế hoạch; Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng các đợt cao điểm về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người theo chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh.

Tác giả:  Đức Thiêm
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang