Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

( Cập nhật lúc: 04/03/2021  )

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng(PCTN), Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 01/02/2021 triển khai, thực hiện với các nội dung cụ thể:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, Luật PCTN năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý.

Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác PCTN.

2. Thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong đơn vị

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, xử lý nghiêm những cá nhân chậm thực hiện việc kê khai; thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, trong công tác PCTN.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đơn vị

Người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong PCTN; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị theo quy định.

Công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng công tác quản lý công chức, viên chức và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

5. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá, quy trình thủ tục hành chính để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Để thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra, Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức người lao động; Tham mưu thực hiện và phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai, thực hiện.

Tác giả:  Nguyễn Đức Thiêm
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang