Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020

Xem tiếp


Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020

Xem tiếp


Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

Xem tiếp


Nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 258/KH-STP ngày 11/7/2019 tổ chức Hội nghị tọa đàm và đối thoại với doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Xem tiếp


Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Xem tiếp


Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019

Xem tiếp

12
Sign In