Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2023.

Xem tiếp


Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2022

Xem tiếp


Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, ngày 14/6/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

Xem tiếp


Với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em, hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em tiếp cận về các dịch vụ, trợ giúp pháp lý về bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em nhất là trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Xem tiếp


Thực hiện các quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Điều 19 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng(PCTN), Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 01/02/2021 triển khai, thực hiện

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2021. Ngày 19/02/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-STP để triển khai, thực hiện

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Xem tiếp


Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021

Xem tiếp

123
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang