Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện các quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Điều 19 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng(PCTN), Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 01/02/2021 triển khai, thực hiện

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2021. Ngày 19/02/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-STP để triển khai, thực hiện

Xem tiếp


Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020

Xem tiếp


Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020

Xem tiếp


Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

Xem tiếp


Nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 258/KH-STP ngày 11/7/2019 tổ chức Hội nghị tọa đàm và đối thoại với doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Xem tiếp


Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Xem tiếp

12
Sign In