Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2023.

Xem tiếp


Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên và 100% các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; gắn công tác hòa giải với việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; khuyến khích hòa giải viên tự nâng cao năng lực, kỹ năng hòa giải thông qua việc tự nghiên cứu tài liệu do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã cung cấp

Xem tiếp


Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2022

Xem tiếp


Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022

Xem tiếp


Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 03 chương, 14 quy định việc quản lý, cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem tiếp


Ngày 23/9/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 351/KH-STP về kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021.

Xem tiếp


Ngày 03/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 – 2022

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, ngày 14/6/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang