Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 03 chương, 14 quy định việc quản lý, cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem tiếp


Ngày 23/9/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 351/KH-STP về kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021.

Xem tiếp


Ngày 03/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 – 2022

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, ngày 14/6/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

Xem tiếp


Ngày 14/6/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 331/KH-HĐPH kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Xem tiếp


Với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em, hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em tiếp cận về các dịch vụ, trợ giúp pháp lý về bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em nhất là trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Xem tiếp


Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021

Xem tiếp


Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1611/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Xem tiếp


Thực hiện các quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Điều 19 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang