Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021

( Cập nhật lúc: 24/09/2021  )

     Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

     Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-STP ngày 19/5/2021 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021;

     Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 09/7/2021 của Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021;

     Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021 họp ngày 20/7/2021.

     Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tư pháp thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:

     - Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển được tiếp nhận: 72 thí sinh.

     - Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức: 72 thi sinh.

     - Số thí sinh không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức: 0 thí sinh.

      (có Biểu chi tiết gửi kèm theo).

     Về thời gian ôn thi, thời gian thi, tài liệu ôn tập Hội đồng sẽ thông báo cho các thí sinh sau khi có lịch cụ thể.

     Thông báo này được đăng tải trên trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, địa chỉ https://sotuphap.backan.gov.vn và được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp. Các thí sinh có vướng mắc phản ánh đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, điện thoại: 02093.811.584 để xem xét, giải quyết./.

     Xem chi tiết danh sách thí sinh tại đây

Tác giả:  Văn phòng Sở Tư pháp Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang