Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em

( Cập nhật lúc: 19/05/2015  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ TƯ PHÁP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 344/TB – STP

Bắc Kạn, ngày 07 tháng  5  năm 2015

Tải về 

THÔNG BÁO

Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em 

 
   

 

 

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn (Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em có tên dưới đây:

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Tình trạng sức khỏe

01

Nguyễn Thị Oanh

11/3/2015

Nữ

Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Viêm gan B;

- Hồng cầu to

 

02

 

Hoàng Thị Thảo Nguyên

 

17/3/2015

Nữ

Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Viêm gan B;

- Hồng cầu to

03

Hà Thị Lan Nhi

17/3/2015

Nữ

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

- HIV;

- Hồng cầu to

04

Nông Thị Bé

18/3/2015

Nữ

Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Viêm gan B;

- Hồng cầu to

05

Hà Thị Nhàn

20/3/2015

Nữ

Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Viêm gan B;

- Hồng cầu to

 

Vậy ai là nhân thân của trẻ hoặc có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi xin vui ong liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn hoặc Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét./. 

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh Bắc Kạn (Để thông báo);

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, HS (10b).

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

             

Lường Đức Thắng

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang