Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

( Cập nhật lúc: 18/05/2015  )
Sở Tư pháp Bắc Kạn
***
         
         
         
KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
               
STT Họ và tên người được cấp phiếu LLTP Ngày, tháng, năm sinh Nơi thường trú Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp Số của Phiếu LLTP Ngày ký Phiếu LLTP
Số 1 Số 2
1 Âu Đình Phong 3/13/1990 Hòa Mục, Chợ Mới, Bắc Kạn X   104 4/1/2015
2 Lường Thị Cây 11/5/1990 Nông Thượng, Bạch Thông, Bắc Kạn X   105 4/3/2015
3 Hoàng Thị Xuyến 2/20/1971 Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn X   106 4/3/2015
4 Triệu Thị Thủy 7/18/1991 Thanh Mai, Chợ Mới, Bắc Kạn X   107 4/3/2015
5 Lăng Thị Lánh 10/19/1971 N.T.Minh Khai, TX. Bắc Kạn, Bắc Kạn X   108 4/7/2015
6 Đào Thị Thủy 3/21/1992 Sông Cầu, TX. Bắc Kạn, Bắc Kạn X   109 4/7/2015
7 Nguyễn Chiến 2/27/1988 Sông Cầu, TX. Bắc Kạn, Bắc Kạn X   110 4/7/2015
8 Triệu Thị Xuyến 12/2/1992 Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn X   111 4/8/2015
9 Nông Thị Sen 5/27/1989 Lương Bằng, Chợ Đồn, Bắc Kạn X   112 4/8/2015
10 Nguyễn Thanh Huyền 2/7/1981 Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn X   113 4/8/2015
11 Đào Tuấn Trinh 11/20/1981 Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn X   114 4/8/2014
12 Dương Huyền Trang 10/1/1988 Quảng Chu, Chợ Mới, Bắc Kạn X   115 4/8/2014
13 Nguyễn Thị Thu 8/5/1978 Nông Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn X   116 4/17/2015
15 Lâm Ngọc Ánh 3/18/1974 Dương Quang, TX. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn X   117 4/17/2015
14 Hoàng Đức Chí 4/3/1965 Lãng Ngâm, Ngân Sơn, Bắc Kạn X   118 4/17/2015
16 Nguyễn Thị Huệ Anh 4/20/2015 TT. Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn X   119 4/20/2015
17 Hoàng Thị Hạnh 9/12/1992 Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn X   120 5/4/2015
18 Dương Xuân Cung 12/2/1989 Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn X   121 5/4/2015
19 Nguyễn Thị Thảo 1/1/1984 Sông Cầu, TX. Bắc Kạn, Bắc Kạn X   122 5/4/2015
20 Hoàng Văn Huân 2/5/1972 Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn X   123 5/4/2015
21 Nguyễn Bảo Chinh 2/5/1994 Quảng Bạch, Chợ Đồn, Bắc Kạn X   124 5/7/2015
22 Vũ Luân 10/19/1954 Thanh Bình, Chợ Mới, Bắc Kạn X   125 5/7/2015
23 Vi Văn Tỳ 3/2/1951 Thanh Mai, Chợ Mới, Bắc Kạn X   126 5/7/2015
24 Bồn Văn Thẳn 7/1/1982 Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn X   127 5/7/2015
25 Lương Thị Hồng Huệ 1/2/1989 Lam Sơn, Na Rì, Bắc Kạn X   128 5/11/2015
26 Nông Thị Thanh 5/3/1991 Quảng Chu, Chợ Mới, Bắc Kạn X   129 5/11/2015
27 Ma Thị Liêm 9/2/1982 Yên Mỹ, Chợ Đồn, Bắc Kạn X   130 5/11/2015

tải về

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang