Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp


Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2026

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Xem tiếp


Với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2019, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015

Xem tiếp


Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020

Xem tiếp


Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang