Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 25/9/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2021.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 13 về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo đó tại mục 3 chương III của Nghị định đã quy định cơ chế về đất đai, cơ chế về huy động vốn trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Xem tiếp


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xem tiếp


Ngày 15/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư số 15/2015/TT-BTP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định, chưa điều chỉnh được hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đăng ký hộ tịch.

Xem tiếp


Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xem tiếp


Đề cương Luật phòng chống tham nhũng

Xem tiếp


Đề cương giới thiệu Luật Tố cáo

Xem tiếp


Đề cương Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao

Xem tiếp


Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến Quy hoạch

Xem tiếp

123
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang