Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 06/07/2020  )

      Ngày 15/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư số 15/2015/TT-BTP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định, chưa điều chỉnh được hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đăng ký hộ tịch. Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên, ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp.

      Thông tư số 04/2020/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020. Trường hợp hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trước ngày Thông tư số 04/2020/TT-BTP có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp.

      Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP đang sử dụng tại các cơ quan đăng ký hộ tịch được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các trường hợp yêu cầu đăng ký hộ tịch khác tiếp nhận kể từ thời điểm Thông tư số 04/2020/TT-BTP có hiệu lực thi hành được cấp giấy tờ hộ tịch theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này./.

      Tải về Thông tư số 04/2020/TT-BTP

Tác giả:  Ngọc Ánh
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang