Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

( Cập nhật lúc: 11/02/2020  )

     Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tác hại của rượu bia cũng đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cần được tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

     Thực hiện Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các công việc sau:

     1. Vcông tác phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

     1.1. Đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra[1] với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các biện pháp do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành đề ra, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

     1.2. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do vi rút nCoV gây ra để trục lợi...

     2. Công tác phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia

     Đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan[2].

     3. Đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, viễn thông, công nghệ số trong trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vướng mắc, bất cập nảy sinh để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời.

     4. Đề nghị Sở Y tế tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống dịch nCoV; phòng, chống tác hại của rượu, bia; an toàn thực phẩm trong Nhân dân để đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực, hiệu quả.

     5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống dịch và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu bia; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát thanh, truyền hình, viết tin, bài để cung cấp đầy đủ thông tin quy định của pháp luật có liên quan giúp nhân dân nắm bắt và nghiêm túc thực hiện.

     6. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch nCoV nói riêng, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành, lĩnh vực quản lý.

     7. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài với nhiều thể loại đa dạng, phong phú nhằm cập nhật, phổ biến thông tin để mọi người dân biết và thực hiện, qua đó góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

     8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối họp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

     9. Đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn tại Công văn này và yêu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia với hình thức, nội dung phù hợp; phát huy vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục Nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật liên quan. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

     10. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp chỉ đạo thực hiện Công văn này. Tổ chức pháp chế, bộ phận được giao thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

     Trên đây là hướng dẫn về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; số điện thoại: 02093 811 581) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.[1] Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 346/UBND-VXNV ngày 29/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 388/UBND-VXNV ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 547/UBND - VXNV ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV; Công văn số 1416-CV/BTGTU ngày 01/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra...

[2] Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Luật Giao thông đường bộ năm 2008...

Tác giả:  Adminstp
Nguồn:  Phòng PBGDPL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang