Skip Ribbon Commands
Skip to main content


THÔNG TƯ Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá

Xem tiếp


Ngày 25/9/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2021.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 13 về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo đó tại mục 3 chương III của Nghị định đã quy định cơ chế về đất đai, cơ chế về huy động vốn trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Xem tiếp


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành 06 Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021

Xem tiếp


Ngày 09/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 341/QĐ-BTP phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật).

Xem tiếp


Năm 2020 Bắc Kạn có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xem tiếp

12345
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang