Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành 06 Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021

Xem tiếp


Ngày 09/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 341/QĐ-BTP phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật).

Xem tiếp


Năm 2020 Bắc Kạn có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xem tiếp


Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, song cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo sát sao, toàn diện các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xem tiếp


Trong tháng 01 năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đạt 97,2% (năm 2019 đạt 95,1%).

Xem tiếp


Ngày 15/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư số 15/2015/TT-BTP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định, chưa điều chỉnh được hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đăng ký hộ tịch.

Xem tiếp


Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2020 một số đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

Xem tiếp


Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Xem tiếp


Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Xem tiếp

1234
Sign In