Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 25/9/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2021.

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 13 về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo đó tại mục 3 chương III của Nghị định đã quy định cơ chế về đất đai, cơ chế về huy động vốn trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Xem tiếp


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành 06 Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021

Xem tiếp


Ngày 09/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 341/QĐ-BTP phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật).

Xem tiếp


Năm 2020 Bắc Kạn có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xem tiếp


Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, song cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo sát sao, toàn diện các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xem tiếp


Trong tháng 01 năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đạt 97,2% (năm 2019 đạt 95,1%).

Xem tiếp


Ngày 15/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư số 15/2015/TT-BTP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định, chưa điều chỉnh được hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đăng ký hộ tịch.

Xem tiếp

1234
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang