Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

( Cập nhật lúc: 13/02/2020  )

     Căn cứ khoản 2, Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trên cơ sở tổng hợp danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của UBND các huyện, thành phố.

     Sở Tư pháp công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị:

     1. DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

     2. DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019

Tác giả:  Adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang