Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật

( Cập nhật lúc: 24/03/2021  )

Ngày 09/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 341/QĐ-BTP phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật).

Việc bình chọn nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân là công dân, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, tinh thần và đức hy sinh trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật.

Ban chỉ đạo sẽ do lãnh đạo Bộ Tư pháp là Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các đơn vị : Báo Pháp luật Việt Nam, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Thi đua- khen thưởng và Văn phòng Bộ Tư pháp. Đại diện lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng ban tổ chức bình chọn Gương sáng Pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Ban Tổ chức bình chọn.

Theo đề án, vào Ngày Pháp luật hàng năm (9/11), Ban Tổ chức sẽ tiến hành lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và thi hành pháp luật, là những tấm gương điển hình cho sự dũng cảm, tinh thần và đức hy sinh trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Đề án mới ban hành, việc bình chọn danh hiệu Gương sáng pháp luật được thực hiện trong phạm vi toàn quốc và đối với mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước có thành tích trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội khen thưởng về những đóng góp tích cực đối với công tác xây dựng và thực hiện pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang có thành tích, được cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc xây dựng và thực hiện pháp luật.

Việc bình chọn và tôn vinh các cá nhân là Gương sáng Pháp luật được thực hiện theo các hình thức: Ban Tổ chức bình chọn lập hồ sơ bình chọn thông qua việc lựa chọn các cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện pháp luật, được các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khen thưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đáp ứng các tiêu chí bình chọn được quy định trong Quy chế bình chọn Gương sáng Pháp luật. Sau khi Ban Tổ chức lập hồ sơ về người được bình chọn, Hội đồng bình chọn họp và đánh giá từng cá nhân được bình chọn theo các tiêu chí được quy định trong Quy chế bình chọn để lựa chọn các cá nhân tiêu biểu, là tấm gương điển hình, có thành tích suất sắc trong công tác xây dựng và thực hiện pháp luật; Ban Tổ chức hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương thực hiện việc lựa chọn, suy tôn và lập hồ sơ về các cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích, cống hiến trong công tác xây dựng, thực hiện pháp luật để Ban Tổ chức bình chọn, Hội đồng bình chọn Gương sáng Pháp luật đánh giá, suy tôn là Gương sáng Pháp luật theo Quy chế bình chọn./.

 

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang