Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021

( Cập nhật lúc: 31/03/2021  )

     Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 409/QĐ-BTP ban hành 06 Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2021, gồm: (1) Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021; (2) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021; (3) Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022; (4) Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; (5) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; (6) Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

     Chi tiết xem file đính kèm./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang