Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn kinh phí đảm bảo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

( Cập nhật lúc: 24/02/2020  )

     Ngày 07/01/2020,  Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 225/BTC-HCSN về hướng dẫn kinh phí đảm bảo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật,

     Theo đó, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí như sau:

    1. Trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho công tác theo dõi thi hành pháp luật: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

     2. Công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

     3. Công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: Đối với việc xây dựng văn bản về theo dõi thi hành pháp luật và một số nội dung chi về công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

     4. Công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

     Đối với chi phí cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thì thực hiện theo chế độ quy định hiện hành. Nguồn kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm.

     Xem chi tiết

Tác giả:  Hà Nhung
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In