Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 25/3/2020, Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 473/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, cụ thể như sau:

Xem tiếp


hực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018

Xem tiếp


Hướng dẫn thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp

Xem tiếp

12
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang