Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Bộ Tư pháp ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Xem tiếp


Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải viên

Xem tiếp


Ngày 01/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên.

Xem tiếp


Bộ Tư pháp ban hành "Bộ tài liệu tập huấn Hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới"

Xem tiếp


Hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Xem tiếp


Ngày 25/3/2020, Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 473/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 07/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 225/BTC-HCSN về hướng dẫn kinh phí đảm bảo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật,

Xem tiếp


Để hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch lịch sử vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử

Xem tiếp

123
Sign In