Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Thanh niên. Luật có 7 Chương 41 Điều và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là nội dung hỏi - đáp một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật gồm 10 Chương, 98 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015. Dưới đây là nội dung hỏi - đáp một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 (gọi tắt là Luật Bầu cử năm 2015) về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử

Xem tiếp


Hỏi - Đáp Xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xem tiếp


Trách nhiệm phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Xem tiếp


Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Xem tiếp


Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Xem tiếp


Trợ giúp viên pháp lý

Xem tiếp


Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý

Xem tiếp


Người thực hiện trợ giúp pháp lý

Xem tiếp


Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý (thông qua các hình thức tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng), góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Xem tiếp

123
Sign In