Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2021/TT-BTP: Hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

( Cập nhật lúc: 16/08/2021  )

      Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (viết tắt là Thông tư số 04/2021/TT-BTP). Theo đó, Thông tư đã hướng dẫn các nội dung chủ yếu sau: (1) xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (2) kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; (3) điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; (4) thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật; (5) xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (6) báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (7) phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cụ thể:

      1. Về xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Theo đó, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thời hạn quy định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp, gửi về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để theo dõi tổng hợp.

      2. Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Quy định cụ thể về phạm vi trách nhiệm kiểm tra, nội dung kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

      3. Về thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật: Quy định trách nhiệm thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin của Bộ tư pháp và các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Bộ Tư pháp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin trong phạm vi quản lý, lĩnh vực được phân công. Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu và đánh giá thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý. Trường hợp cần làm rõ tính chính xác, khách quan của thông tin đã được thu thập, tiếp nhận, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, giải trình bằng văn bản những vấn đề liên quan; tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế (nếu thấy cần thiết).

      4. Về chế độ báo cáo: Gồm báo cáo định kỳ hằng năm; báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật.

      5. Về cơ chế phối hợp và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cơ chế cộng tác viên theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, đối với cơ chế cộng tác viên, Thông tư quy định các tiêu chuẩn của cộng tác viên, các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật có thể huy động sự tham gia của cộng tác viên và ký hợp đồng với cộng tác viên. 

      Thông tư số 04/2021/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021 và thay thế Chương 2, Chương 3 của Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 2, Điều 2, khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị định số 78/2021/NĐ-CP: Quy định về nguồn tài chính và đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh(06/08/2021)

Nghị định số 77/2021/NĐ-CP: Quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo(06/08/2021)

Thông tư số 64/2021/TT-BTC: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(06/08/2021)

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là doanh nghiệp(22/07/2021)

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP: Quy định về hỗ trợ hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai; vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực(22/07/2021)

Quyết định số 23/QĐ-TTg: Quy định về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngưng việc, trả lương phục hồi sản xuất gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(19/07/2021)

Nghị quyết số 68/NQ-CP: Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(07/07/2021)

Nghị định số 63/2021/NĐ-CP: Quy định tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở quản lý(07/07/2021)

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP: Quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân khi đăng ký thường trú(02/07/2021)

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP: Quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay trong hoạt động thông tin tín dụng(18/06/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang