Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP: Quy định về nguồn tài chính và đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh

( Cập nhật lúc: 06/08/2021  )

Ngày 01 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể về nguồn tài chính và đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

Thứ nhất, về nguồn tài chính (Điều 12), Nghị định quy định nguồn tài chính đóng góp vào Quỹ thiên tai cấp tỉnh gồm:

1. Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

2. Đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp cho Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

3 . Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau: (a) Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng; (b) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất; (c) Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b khoản này, đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

4. Hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

5. Điều tiết từ Quỹ trung ương và giữa các Quỹ cấp tỉnh.

6. Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

7. Các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

8. Tồn dư Quỹ cấp tỉnh cuối năm trước được chuyển sang năm sau.

Thứ hai, về đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp (Điều 13)

1. Đối tượng được miễn đóng góp: (a) Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020; (b) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; (c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; (d) Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; (đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên; (e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên; (g) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; (h) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan; thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; (i) Hợp tác xã không có nguồn thu; (k) Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn (0,02%) tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp: Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Nghị định số 77/2021/NĐ-CP: Quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo(06/08/2021)

Thông tư số 64/2021/TT-BTC: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(06/08/2021)

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là doanh nghiệp(22/07/2021)

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP: Quy định về hỗ trợ hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai; vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực(22/07/2021)

Quyết định số 23/QĐ-TTg: Quy định về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngưng việc, trả lương phục hồi sản xuất gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(19/07/2021)

Nghị quyết số 68/NQ-CP: Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(07/07/2021)

Nghị định số 63/2021/NĐ-CP: Quy định tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở quản lý(07/07/2021)

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP: Quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân khi đăng ký thường trú(02/07/2021)

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP: Quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay trong hoạt động thông tin tín dụng(18/06/2021)

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP: Quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ(18/06/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang