Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 05/02/2021  )

      Ngày 03 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Việc ban hành kế hoạch này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025.Thông qua các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

      Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 6 nội dung: (1) Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; (2) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật; (3) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; (4) Giải đáp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; (5) Xây dựng đội ngũ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; (6) Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

      Để thực hiện kế hoạch hiệu quả, toàn diện, gắn với trách nhiệm của các Sở, ngành và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp như Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ…UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực được giao chủ trì; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nội dung tại kế hoạch; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (nếu có) để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; bố trí nguồn lực, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong nâng cao khả năng tiếp cận pháp lý  doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất(05/02/2021)

Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất(05/02/2021)

Quy định về chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 và giai đoạn 2022-2025(05/02/2021)

Quy định về phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý xây dựng công trình tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng(05/02/2021)

Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân, doanh nghiệp đối với các vấn đề liên quan quyền sở hữu tài sản(29/01/2021)

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục(29/01/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 5 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10(29/01/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021(27/01/2021)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021(27/01/2021)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025(27/01/2021)

Sign In