Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Nghị định này quy định việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, tại khoản 12 Điều 1 của nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 36 về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, tại khoản 16 Điều 1 của nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 22 về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 03 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Thẻo đó, một trong những hoạt động của Quỹ hợp tác xã là hoạt động cho vay.

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 03 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 03 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Theo đó, tại khoản 1, 2 Điều 1 của Nghị định đã sửa đổi các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Nghị định này quy định việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, tại khoản 12 Điều 1 của nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 36 về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, tại khoản 16 Điều 1 của nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 22 về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 03 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Thẻo đó, một trong những hoạt động của Quỹ hợp tác xã là hoạt động cho vay.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In