Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, tại Chương II của Nghị định đã quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xem tiếp


Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo đó, Nghị định đã quy định về đối tượng không phải đóng học phí (Điều 14) và đối tượng được miễn học phí (Điều 15)

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (viết tắt là Thông tư số 04/2021/TT-BTP).

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể về nguồn tài chính và đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ; chính quyền địa phương cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Theo đó, tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định đã sửa đổi, điểm b, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 về đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Xem tiếp


Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Theo đó, đã quy định về hỗ trợ về hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai và vận động, quyên góp và phân bổ nguồn lực.

Xem tiếp


Trên cơ sở Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang