Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin và đăng tải Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021

( Cập nhật lúc: 31/05/2021  )

     Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Sở Tư pháp đã chủ động rà soát, thống kê, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn (gồm nghị quyết, quyết định, chỉ thị) có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; lấy ý kiến cơ quan chuyên môn là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 404/STPQLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/5/2021.

     Ngày 09/4/2021, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021 của Trung ương (gồm các văn bản luật, nghị định, thông tư) có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

     Để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin kịp thời, đầy đủ và có hệ thống trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 của tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng. Sở Tư pháp đăng tải toàn bộ các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật nói trên để đơn vị, địa phương biết để thuận tiện tra cứu văn bản trong thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật năm 2021./.

     Xem chi tiết

Tác giả:  Phòng QLXLVPHC&TDTHPL
Nguồn: 
Sign In