Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp, Sở Tư Pháp Bắc Kạn có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Xem tiếp

12
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang