Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, quyền hạn của phòng Hành chínhTư pháp và Bổ trợ tư pháp

( Cập nhật lúc: 01/03/2019  )

I. Chức năng

Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác Hộ tịch, quốc tịnh, Nuôi con nuôi, Lý lịch Tư pháp, Bồi thường Nhà nước.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về hộ tịch

a. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương;

b. Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

c. Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d. Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật;

e. Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

2. Về quốc tịch

Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch.

3. Nuôi con nuôi

a. Thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

b. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Về Lý lịch Tư pháp

a. Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương;

b. Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, các cơ quan tổ chức có liên quan và Trung tâm lý lịch Tư phấp quốc gia cung cấp;

c. Lập lý lịch Tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền;

d. Cung cấp Lý lịch tư pháp và thông tin bổ sung cho Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;

đ, Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về việc quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương.

5. Về bồi thường nhà nước

a. Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b. Tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

6. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Ban chỉ đạo Phòng chống bạo lực gia đình tỉnh;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công./.

Danh sách cán bộ phòng Hành chính Tư pháp

 ***

STT Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ mail
1 Vi Thị Ngọc Ánh
Phó trưởng phòng  anhvtn.stp@backan.gov.vn
2 Hoàng Ngọc Hoa Chuyên viên  hoahn.stp@backan.gov.vn
3 Nguyễn Anh Cương Chuyên viên  cuongna.stp@backan.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hương Chanh Chuyên viên  chanhnth.stp@backan.gov.vn
        5  Hà Thị Bình Minh Chuyên viên  minhhtb.stp@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In