Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

( Cập nhật lúc: 01/03/2019  )

 I. Chức năng:

Văn phòng là tổ chức thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc quản lý về tổ chức – cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý kinh phí, tài sản và hành chính – quản trị; công tác thi đua – khen thưởng; hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở Tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan dự thảo kế hoạch dài hạn. 5 năm, hàng năm, quý, tháng, tuần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

2. Xây dựng báo cáo công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của Sở theo quy định;

3. Xây dựng chương trình làm việc của lãnh đạo Sở và đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ các buổi lễ, Hội nghị, Hội thảo của ngành hoặc của UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì;

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở;

5. Là đầu mối liên hệ của Sở tư pháp với các cơ quan trong và ngoài Ngành;

6. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý tài sản, công tác Kế toán – tài chính của cơ quan theo quy định của pháp luật; chủ trì lập dự toán kinh phí của Sở; quản lý và đảm bảo duy trì ổn định các nguồn kinh phí cho mọi hoạt động và các công việc đột xuất của Sở, theo chế độ chính sách tài chính;

7. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;

8. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;

9. Tham mưu Giám đốc Sở triển khai các hoạt động của Ban CHQS tự vệ Sở;

10. Đề xuất kế hoạch bảo dưỡng, cải tạo, tu sửa trụ sở; kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn;

11. Thẩm tra dự toán thu, chi, quyết toán kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

12. Thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

13. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ, quản lý văn bản phát hành, in ấn, photo tài liệu; in ấn và cung cấp tài liệu, biểu mẫu cho Tư pháp cấp huyện, cấp xã theo quy định;

14. Quản lý, vận hành mạng LAN tin học của Sở; tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tư pháp ở địa phương, thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở, đôn đốc việc duy trì thực hiện các quy trình theo tiêu chuẩn ISO của Sở;

15. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị thuộc sở trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên duy trì kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan; bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn, trật tự; chủ trì tổ chức vệ sinh cơ quan hàng tuần đảm bảo xanh, sạch, đẹp; phòng chống cháy, nổ; kiểm tra công tác nội vụ của phòng, đơn vị thuộc Sở; theo dõi, đôn đốc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công./.

Danh sách cán bộ Văn phòng Sở

 ***

STT Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ mail
1 Trịnh Đức Minh
Chánh VP  minhtd.stp@backan.gov.vn
2 Hoàng Trần Lệ Trang Phó Chánh Văn phòng tranghtl.stp@backan.gov.vn
3 Nông Thị Thanh Thủy Văn thư
 thuyntt.stp@backan.gov.vn
4 Lý Thị Út Kế toán  utlt.stp@backan.gov.vn
5 Lăng Thị Mai
Chuyên viên
 mailt.stp@backan.gov.vn
      6 Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên  kiennt.stp@backan.gov.vn
7 Bùi Mạnh Hải Lái xe  
8 Nông Trần Tuyển
Lái xe
 
9 Hoàng Văn Hùng Bảo vệ  
10 Nguyễn Thị Tiệp Tạp vụ  
11 Đồng Ích Khoa Bảo vệ  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In