Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở.

( Cập nhật lúc: 30/09/2021  )

Điều 1. Chức năng

Thanh tra Sở là tổ chức hành chính thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý, chỉ đạo điều hành về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Tư pháp. Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tư pháp; tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra Sở có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, ủy quyền của UBND tỉnh. Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

3. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở Tư pháp.

6. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Theo dõi, tổ chức thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, duy trì thời giờ làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công.

Danh sách công chức Thanh tra Sở

***

STT

Họ Và Tên

 Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Đức Thiêm

Chánh Thanh tra 

thiemnd.stp@backan.gov.vn

2

Lý Thị Út

Chuyên viên

utlt.stp@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang