Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở.

( Cập nhật lúc: 17/04/2019  )

I. Chức năng:

Thanh tra Sở là tổ chức thuộc sự quản lý của Sở Tư pháp, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra Sở;

2. Thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao;

3. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;

4. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở;

6. Tham mưa lãnh đạo Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

7. Thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

8. Chủ trì, phối hợp lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan tham mưa Giám đốc Sở phân công cán bộ, công chức tham gia Đoàn Thanh tra;

9. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Giúp lãnh đạo Sở theo dõi và duy trì thời giờ làm việc, nghỉ việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở;

11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao;

12. Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong việc tham gia Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền; Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở; ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy;

Quyết định này thay thế quyết định số 155/QĐ-STP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách cán bộ Thanh tra Sở

***

STT

Họ Và Tên

 Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Nguyễn Đức Thiêm

Chánh Thanh tra 

thiemnd.stp@backan.gov.vn

2

Trần Thị Bích Phượng

Chuyên viên

phuongttb.stp@backan.gov.vn

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In