Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

( Cập nhật lúc: 17/04/2019  )

 I. Chức năng

Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác hương ước – quy ước; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo dự kiến chương trình Nghị quyết của HĐND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND theo quy định của pháp luật;

2. Giúp Giám đốc Sở phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh chủ trì soạn thảo;

3. Thẩm định các dự thảo văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản QPPL theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

5. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan, giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố, khu phố phù hợp với quy định của Pháp luật;

6. Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc tham gia Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban chỉ đạo triển khai pháp lệnh phí và lệ phí tỉnh Bắc Kạn;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công./.

Danh sách cán bộ phòng Xây dựng văn bản QPPL

 ***

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

Lê Thị Hương

Trưởng phòng 

huonglt.stp@backan.gov.vn

2

Triệu Thanh Hoa

Phó trưởng phòng

 hoatt.stp@backan.gov.vn

3

Nông Thị Trang

Chuyên viên 

 trangnt.stp@backan.gov.vn

5

Đỗ Thị Thanh Hằng

Chuyên viên

 hangdtt.stp@backan.gov.vn
Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In