Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 16/03/2021  )

Để tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả. Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBBC ngày 04/3/2021 với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể:

  1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật những nội dung khiếu nại, tố cáo của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tập trung kiểm tra, xác minh, giải quyết và kết luận kịp thời, chính xác, khách quan những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Uy ban Kiểm tra Trung ương.

  1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự

Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình một cách toàn diện trước, trong và sau bầu cử như: Tình hình chính trị và dư luận của các tầng lớp nhân dân về công tác chuẩn bị bầu cử, quá trình hiệp thương về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; diễn biến tư tưởng, biến động của một số đối tượng chính trị, đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn, thoái hóa; những vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội có tác động trực tiếp đến bầu cử như mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn khiếu tố, tình hình hoạt động tôn giáo ở những địa bàn trọng điểm.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; an ninh nông thôn, đô thị; đấu tranh phòng, chống tội phạm và chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.

Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo, cử tri tham gia bầu cử và địa điểm diễn ra các hoạt động của cuộc bầu cử theo đúng chương trình, kế hoạch của ủy ban bầu cử các cấp và quy định của pháp luật; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hoặc phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của cuộc bầu cử.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, phần tử xấu và các loại tội phạm. Rà soát, thẩm tra chặt chẽ tiêu chuấn chính trị nhân sự được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử và phục vụ của cuộc bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm phục vụ cuộc bầu cử.

Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phưong; đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau thời điếm diễn ra cuộc bầu cử, đặc biệt là các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu, danh sách cử tri, hòm phiếu... Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, đảm bảo mọi hoạt động bình thường của cuộc bầu cử và việc đi lại của các đoàn cử tri thuận tiện, an toàn.

Tiến hành các đợt kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, khu vực diễn ra các hoạt động của cuộc bầu cử. Tăng cường lực lượng, phương tiện, thường trực 24/24h sẵn sàng giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp có thế xảy ra.

  1. Công tác đảm bảo y tế

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19; Công văn số 119-CV/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ động theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

Xây dựng các kế hoạch, phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử. Chỉ đạo, kiểm tra xét duyệt phương án ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đối với cấp huyện, cơ sở cách ly...

  1. Công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung giúp các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung về kiểm tra, giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế.

Tác giả:  Nguyễn Đức Thiêm
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang