Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 09/02/2021  )

      Ngày 03/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026.

      Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

      Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp ​Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của pháp luật; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

      Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số tính đến ngày 31/12/2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

      Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và điện thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước, trong và sau ngày bầu cử 23/5/2021.

      Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ để làm việc sai trái; đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Trong ngày bầu cử phải tăng cường lực lượng, phương tiện, thường trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia bầu cử.

      Sở Tài chính bố trí kinh phí kịp thời phục vụ bầu cử, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai (mưa, lũ), dịch bệnh, đại dịch Covid-19 có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

      Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

      Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác bầu cử. Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn về thực hiện công tác bầu cử. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương, sở, ban, ngành để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử.

      Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử. Chủ động triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ thời gian các bước tiến hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử và công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử theo quy định của pháp luật.

      UBND cấp huyện, cấp xã chuẩn bị các điều kiện về vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử; có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm. Xây dựng được phương án dự phòng đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

      Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật.

      Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai và tổ chức cuộc bầu cử. Kịp thời gửi báo cáo đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp./.

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 
Sign In