Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 03/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem tiếp


Ngày 14/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem tiếp

Sign In