Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 17/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem tiếp


Ngày 06/4/2021, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 02/HD-STC về hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán các nội dung chi theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách nhà nước; các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Xem tiếp


Ngày 05/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 46/HD-UBBC về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem tiếp


Ngày 08/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”ban hành Thông báo số 1027/TB-BTC điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi

Xem tiếp


Tính đến 08h30 ngày 07/4/2021, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, vượt mốc 100.000 lượt tham dự với 104.888 lượt dự thi và 84.849 người dự thi.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Công văn số 1172/UBND-NCPC ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Phiếu chuyển văn bản số 1692/UBND-NCPC ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 20/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 155/KH-MTTQ-BTT về tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử.

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật gồm 10 Chương, 98 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015. Dưới đây là nội dung hỏi - đáp một số quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 (gọi tắt là Luật Bầu cử năm 2015) về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử

Xem tiếp


Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 16/KH-UBBC ngày 25/02/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; với vai trò là Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong tháng 3/2021

Xem tiếp

1234
Sign In