Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ tổ chức

( Cập nhật lúc: 18/02/2019  )

 

 

 

Cơ cấu tổ chức và biên chế như sau:

 

1. Lãnh đạo Sở:

 

a) Sở Tư pháp có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

 

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao;

 

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

 

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ và theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp quy định;

 

đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

 

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và 04 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

 

a) Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế);

 

b) Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp);

 

c) Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng hương ước, quy ước; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật);

 

đ) Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (quản lý công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, lý lịch tư pháp; luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, và các lĩnh vực tư pháp khác).

 

3. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở gồm:

 

a) Các Phòng Công chứng;

 

b) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

 

c) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

 

4. Biên chế:

 

Biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ theo quy định hiện hành./.


Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In