Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 3, 4

( Cập nhật lúc: 14/10/2019  )

THÔNG BÁO DANH MỤC TTHC ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 2  3, 4

Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019

Căn cứ Văn bản số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về lựa chọn các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo mức độ đã được Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về giao chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Sở Tư pháp thông báo danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 và hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 2, 3 và 4

- TTHC được cung cấp mức độ 2: 37 thủ tục;

 - TTHC được cung cấp mức độ 3: 126 thủ tục;

-  TTHC được cung cấp mức độ 4: 47 thủ tục.

(Trong đó TTHC được cung cấp mức độ 3 đã bao gồm TTHC được cung cấp mức độ 4)

(gửi kèm theo Phụ lục 1- Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và Phụ lục 2- Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4).

2. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4

Nội dung hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo Phụ lục 2 gửi kèm.

Thông báo này thay thế Thông báo số 729/TB-STP ngày 11/9/2018 của Sở Tư pháp về Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Sở Tư pháp trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công biết để phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện./.

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 2 CỦA SỞ TƯ PHÁP

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang